viernes, 27 de septiembre de 2013

PARA SUAVIZAR LAS FORMAS: ¡TODOS DE BLANCO EN LA ESCUELA!

Ante la marea de colores en el que nos estamos viendo sumergidos últimamente, nosotros decidimos expresar nuestras reivindicaciones con el color neutro por excelencia: ¡el blanco!
No somos de ningún partido político ni de ningún sindicato. Simplemente somos un grupo de padres que decidimos unirnos para defender los derechos de nuestros hijos.
Queremos luchar por una Educación Pública de calidad, gratuita, equitativa y al alcance de todos.
Creemos en la posibilidad de poder aplicar el plurilingüismo en las aulas en Infantil y Primaria. Y, sobre todo, creemos que la educación debe ser totalmente apolítica. Por ello no queremos que se nos identifique con ninguna bandera o partido político.
¡De ahí, la camiseta blanca!

miércoles, 25 de septiembre de 2013

¡RECOGIDA DE FIRMAS PARA PEDIR LA FINALIZACIÓN DEL CONFLICTO EN LA EDUCACIÓN EN BALEARES!

Visto el apoyo que estamos teniendo desde la creación de este blog,  pasamos a realizar una recogida de firmas para hacerlas llegar, tanto a las organizaciones convocantes de la huelga indefinida en Educación en Baleares como a la Consellería de Educación, Cultura y Universidades.

Con ello pedimos que las partes implicadas en el actual conflicto se sientan a dialogar y lleguen a un acuerdo para que nuestros hijos puedan volver a las aulas YA.

Queremos que las formas se suavicen y que ambas partes tengan en cuenta las reivindicaciones de nuestro manifiesto.

¡Por una Educación PÚBLICA DE CALIDAD, PLURILINGÜE Y APOLÍTICA!¡FIRMA AQUÍ!

RECOLLIDA DE SIGNATURES PER DEMANAR LA FINALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN L'EDUCACIÓ A BALEARS!

Vist el suport que estem tenint des de la creació d'aquest blog,  passem a realitzar una recollida de signatures per fer-les arribar, tant a les organitzacions convocants de la vaga indefinida en Educació a Balears, com a la Consellería d'Educació, Cultura i Universitats.

Amb això demanem que les parts implicades en l'actual conflicte se sentin a dialogar i arribin a un acord perquè els nostres fills puguin tornar a les aules JA!

Volem que les formes se suavitzin i que ambdues parts tinguin en compte les reivindicacions del nostre manifest.

PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT, PLURILINGÜE I APOLÍTICA!


SIGNA AQUÍ!


domingo, 22 de septiembre de 2013

PER SUAVITZAR LES FORMES: TOTS DE BLANC A L'ESCOLA!

 
 
Davant la marea de colors en el qual ens estem veient submergits últimament, nosaltres decidim expressar les nostres reivindicacions amb el color neutre per excel·lència: el blanc!
No som de cap partit polític ni de cap sindicat. Simplement som un grup de pares que decidim unir-nos per defensar els drets dels nostres fills.
Volem lluitar per una Educació Pública de qualitat, gratuïta, equitativa i a l'abast de tots.
Creiem en la necessitat d'aplicar el trilingüisme a les aules en Infantil i Primària. I, sobretot, creiem que l'educació ha de ser totalment apolítica. Per això no volem que se'ns identifiqui amb cap bandera o partit polític.
D'aquí, la camiseta blanca!

PLATAFORMA DE PARES I MARES PER UN CONSENS EN L'EDUCACIÓ A LES ILLES BALEARS: AIXÍ NO!

 
La creació d'aquesta plataforma sorgeix de la necessitat que sentim molts pares d'expressar la nostra postura davant els esdeveniments dels últims dies, en els quals s'estan veient directament involucrats els nostres fills.

Som molts els que estem en desacord en les retallades que s'estan aplicant a l'educació.


No recolzem les retallades en les beques i en les partides pressupostàries destinades a educació. Tampoc recolzem la reducció del nombre de professors en els centres. Ni l'augment del ràtio d'alumnes per classe (fins a 30 alumnes en Primària, 36 en Secundària i 42 en Batxillerat). Ni la modificació del procés de petició de professors suplents (no s'assignaran suplents per a baixes menors de 10 dies lectius). I un llarg etc.


Però creiem que encoratjar als nostres fills a l'absentisme escolar, tampoc és la solució!

D'altra banda, estem d'acord en la implantació del trilinguisme, però no a qualsevol preu. Entenem que, en l’actual marc econòmic, social i cultural, per als nostres fills és molt beneficiós l'aprenentatge del català, el castellà i l'anglès, a parts iguals. Encara que també entenem que els resultats d'una mala gestió a l'hora d'implantar l'anglès, és contraproduent. Donem per descomptat que és amb l'anglès on hi hauria un problema a l'hora d'implantar-ho, ja que per fer classes en castellà tots els docents estan sobradament capacitats.

Ens sembla lamentable la manipulació que hi ha hagut per part de certs centres a l'hora d'acollir-se a l'article 20 del TIL, intentant igualar l'aplicació de les classes que s'anaven a impartir en castellà al mateix nivell de “dificultat d'aplicació” de l'anglès, és a dir, com una llengua estrangera més i no com a llengua cooficial.
Per tot això fem una crida a la reflexió i el seny, pel bé dels nostres fills.

Demanem que acabi ja aquesta lluita de titans i que totes les parts implicades prenguin una postura conciliadora i es seguin  a dialogar sobre tots aquests punts, inclòs el TIL, al més aviat possible perquè els pares i mares puguem dur a terme, amb normalitat, la nostra obligació moral i LEGAL d'escolaritzar als nostres fills i filles.
També demanem que es mantingui l'educació al marge de la política. L'educació no hauria estar influenciada, cada 4 anys pel resultat obtingut a les urnes o pel partit polític que entri a governar.

ELS NOSTRES FILLS TENEN DRET A UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT, GRATUÏTA, PLURILINGÜE I APOLÍTICA!

SI TE SENTS IDENTIFICAT AMB AQUEST MANIFEST,
 SIGNA AQUÍ!

PLATAFORMA DE PADRES Y MADRES POR UN CONSENSO EN EDUCACIÓN EN LAS ISLAS BALEARES: ASÍ NO!


     La creación de esta plataforma surge de la necesidad que sentimos muchos padres de expresar nuestra postura ante los acontecimientos de los últimos días, en los que se están viendo directamente involucrados nuestros hijos.
     Somos muchos los que estamos en desacuerdo en los recortes y las decisiones  que se están aplicando en Educación.
     No apoyamos los recortes en las becas ni en las partidas presupuestarias destinadas a educación. Tampoco apoyamos la reducción del número de docentes en los centros (entre los que se encuentran los profesores que daban clases de soporte y refuerzo para alumnos con algún tipo de dificultad que necesitan clases más individualizadas). Ni el aumento del ratio de alumnos por clase (hasta 30 alumnos en Primaria, 36 en Secundaria y 42 en Bachillerato). Ni la modificación del proceso de petición de profesores suplentes (no se asignarán suplentes para bajas menores de 10 días lectivos). Y un largo etc.
Pero creemos que alentar a nuestros hijos al absentismo escolar, ¡tampoco es la solución!
Por otro lado, estamos de acuerdo en la implantación del trilingüismo pero no a cualquier precio. Entendemos que, en el actual marco económico, social y cultural, para nuestros hijos es muy beneficioso el aprendizaje del catalán junto al castellano y el inglés, a partes iguales. Aunque también entendemos que los resultados de una mala gestión a la hora de implantar el inglés, es contraproducente. Damos por supuesto que es con el inglés donde habría un mayor problema a la hora de implantarlo, ya que para dar clases en castellano todos los docentes están sobradamente capacitados.
Nos parece lamentable la manipulación que ha habido por parte de ciertos centros escolares a la hora de acogerse al artículo 20 del TIL, intentando igualar la aplicación de las clases que se iban a impartir en castellano al mismo nivel de “dificultad de aplicación” del inglés, es decir, como una lengua extranjera más y no como lengua cooficial.
Por todo ello hacemos una llamada a la reflexión y la cordura, por el bien de nuestros hijos.
Pedimos que acabe ya esta lucha de titanes y que ambas partes tomen una postura conciliadora y se sienten a dialogar sobre todos estos puntos, incluido el TIL, lo antes posible para que los padres y madres podamos llevar a cabo, con normalidad, nuestra obligación moral y LEGAL de escolarizar a nuestros hijos e hijas.
También pedimos que se mantenga la Educación al margen de la política. La educación no debería depender, ni estar influenciada, cada cuatro años, por el resultado obtenido en las urnas o por el partido político que entre a gobernar.
¡NUESTROS HIJOS TIENEN DERECHO A UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, GRATUITA, PLURILINGÜE Y APOLÍTICA!


SI TE SIENTES IDENTIFICADO CON ESTE MANIFIESTO,

¡FIRMA AQUÍ!
En aquest enllaç podreu consultar el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües (TIL) als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

En este enlace podréis consultar el Decreto 15/2013, de 19 de abril, por el cual se regula el tratamiento integrado de las lenguas (TIL) en los centros docentes no universitarios de las Islas Baleares.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8117/514453/decret-15-2013-de-19-d-abril-pel-qual-es-regula-el