viernes, 1 de noviembre de 2013

FAPA MALLORCA NO RECOLZA LA VAGA DE DIA 8 DE NOVEMBRE

 A la web de FAPA Mallorca hem vist la següent publicació:

"Des de FAPA Mallorca, en representació de les 187 APIMA associades a la nostra Federació, volem comunicar que la nostra postura en relació al conflicte educatiu que viu la nostra comunitat es manté i com a col·lectiu continuam rebutjant la implantació de qualsevol canvi que no vingui de la mà del consens i el diàleg amb la comunitat educativa.
Evidentment respectam el dret a la vaga dels docents, com hem dit sempre, i veim que la mobilització de dia 8 de l’assemblea de docents és reacció directa a la nul•la sensibilitat de la Conselleria pel que fa a les conseqüències de la vaga sobre els nostres fills i sobre els docents. Tot plegat queda clar que aquest conflicte s’ha convertit en una “croada ideològica del Govern” en la que pateixen les conseqüències els de sempre.
Des de FAPA Mallorca i des de les APIMA estam treballant per altres vies de pressió que suposin reduir al màxim les conseqüències per als nostres fills i filles, alhora que ajudin a arribar al màxim el consens social en contra d’aquesta postura insensata del Govern.
Sens dubte estam davant el govern més insensible que recorda aquesta Comunitat Autònoma i cada dia que passa la societat veu més clar com es destapa la vertadera imatge del Govern."

Podeu veure la publicació original: http://www.fapamallorca.org/comunicat-retorn-vaga/

En la web de FAPA Mallorca hemos visto la siguiente publicación:

"Desde FAPA Mallorca, en representación de las 187 APIMA asociadas a nuestra Federación, queremos comunicar que nuestra postura en relación al conflicto educativo que vive nuestra comunidad se mantiene y como colectivo continuamos rechazando la implantación de cualquier cambio que no venga de la mano del consenso y el diálogo con la comunidad educativa.
Evidentemente respetamos el derecho a la huelga de los docentes, cómo hemos dicho siempre, y vemos que la movilización de día 8 de la asamblea de docentes es reacción directa a la nula sensibilidad de la Consejería en cuanto a las consecuencias de la huelga sobre nuestros hijos y sobre los docentes. Todo ello queda claro que este conflicto se ha convertido en una “cruzada ideológica del Gobierno” en la que sufren las consecuencias los de siempre.
Desde FAPA Mallorca y desde las APIMA estamos trabajando por otras vías de presión que supongan reducir al máximo las consecuencias para nuestros hijos e hijas, a la vez que ayuden a llegar al máximo el consenso social en contra de esta postura insensata del Gobierno.
Sin duda estambre ante el gobierno más insensible que recuerda esta Comunidad Autónoma y cada día que pasa la sociedad ve más claro como se destapa la verdadera imagen del Gobierno."

Podéis ver la publicación original (solo en catalán): http://www.fapamallorca.org/comunicat-retorn-vaga/

No hay comentarios:

Publicar un comentario